📰 ข่าวประกาศ

mail ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (26/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกการตลาด สาขาธุรกิจค้าปลีก 1.1 และแผนกวิชาการเลขานุการ 1.1 คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw วิชาการบัญชีสินค้า และระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (รหัส 30200-1001) คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะด้านความคิดความเข้าใจเรื่องกระบวนการขาย คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ เรื่องการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชีโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คลิก (16/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อลักษณะการใช้สื่่อ คลิก (13/11/2563)


mail ประกาศ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 โดยการนั่งสมาธิ คลิก (10/11/2563)


mail ประกาศ วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน คลิก (09/11/2563)


mail ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสำหรับผู้กู้ กยศ.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 คลิก (04/11/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา คลิก (30/10/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ลีลาสในรายวิชาลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ห้อง 2
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คลิก (12/10/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรม จำนวน ๒ อัตรา คลิก (12/10/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๓ อัตรา คลิก (30/09/2563)


mail ประกาศ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ คลิก (30/09/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี คลิก (28/09/2563)


mail ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสรเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (08/09/2563)


mail ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบหระมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (02/09/2563)


mail ประกาศ บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (29/08/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนีกเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (28/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 คลิก (26/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (21/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (6/08/2563)


 ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม


 


ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Tel : 02-427-3399

Fax : 02-427-5066

E -mail : Chetupon2500@gmail.com