📄 เอกสารงานต่าง ๆ


 


📰 ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (29/06/2565)  NEW 


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 (15/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน (10/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (08/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) จำนวน 1 งาน (6/05/2565) 


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 3 อัตรา (28/04/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (12/04/2565)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 (31/03/2565)


 


 

📰 ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา


 

🏢 หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษา


 

📈 การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ


 

🌐 ระบบสารสนเทศ


 

🏆 ผลงานของนักเรียน - นักศึกษา


 

📷 ภาพกิจกรรม