ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา


📣 New  ให้นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่สมัครสอบ V-Net เข้าทดสอบระบบ Digital Testing

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ตรวจสอบรายชื่อคลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ แจ้งนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเขียนคำร้องขอจบ ให้กรอกข้อมูลในระบบ Google Form เพื่อส่งคำร้องขอจบออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2563 คลิก (22/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดการแจกเอกสาร สำหรับ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 (จบพร้อมรุ่น) ปีการศึกษา 2563  คลิก (18/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ตารางสอบ นักเรียน นักศึกษา เรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (18/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดปฏิทินการศึกษาและการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (17/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการมอบตัวของผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรงรอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 คลิก (10/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียนและการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563 คลิก (10/03/2564)