📰 รวมข่าวประชาสัมพันธ์


 


📣 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (18/07/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (18/07/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2564 (12/07/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง พิจารณาลงนามในประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (05/07/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย (30/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (29/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 (15/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน (10/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (08/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) จำนวน 1 งาน (6/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 3 อัตรา (28/04/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (12/04/2565)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (08/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) จำนวน 1 งาน (06/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 3 อัตรา (28/04/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (12/04/2565)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (01/03/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (25/03/2565) 


📣 ประกาศ ประกวด ราคาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (10/03/2565) 


📣 ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (27/01/2565) 


📣 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (18/01/2565)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Stem Active Learning Center จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2565 (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมแบบทัชสกรีน (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (21/12/2564)


📣 ประกาศ ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน STEM Active Learning Center (16/12/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (14/06/2564)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (16/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 (11/03/2564 ถึง 31/03/2564)