เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร (งานวิจัย)

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน)


 

นายอัฐพล ผลพฤกษา

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)


 

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ)


บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสร้างคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (02/03/2565)

ดร. แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์
(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)


 

นายชาญ งามสิริพร

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร)