หมายเหตุ :

1. นักเรียน - นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น ม.ส.  ให้ติดต่อครูผู้สอนและแก้ ม.ส. ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการเรียน

2. นักเรียน ระดับ ปวช. ที่มีผลการเรียนเป็น " 0 " ในรายวิชาอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในตารางสอบแก้ตัว ให้ติดต่อครูผู้สอน

ภายใน วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยด่วยถ้าไม่ติดต่อครูผู้สอนภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ " 0 " 

3. นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และระดับ ชั้นปีที่ 2 ที่ติด " 0 " ไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว