1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


2. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

3. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


4. รายชื่อนักศึกษา ระบุห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ (สอบปลายภาคเรียนที่ 2)