1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


2. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

3. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


4. รายชื่อนักเรียน ระบุห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ (สอบปลายภาคเรียนที่ 2)


5. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


6. รายชื่อนักเรียน ระบุห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ (การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ)