การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้าง 2/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix it center) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน