ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา


งานครูที่ปรึกษา


งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


งานปกครอง