ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานปกครอง