ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานปกครอง