ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา


งานครูที่ปรึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานปกครอง