ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษางานครูที่ปรึกษา


งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษางานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


งานปกครอง