ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


งานวางแผนและงบประมาณ


งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


งานความร่วมมือ


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ