ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ