ข้อมูลนักศึกษา ปริญญาตรี ปี1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปริญญาตรี ปี1
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 6 4 10
การโรงแรม 10 29 39
รวม 16 33 49