ข้อมูลนักเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. 2
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 25 189 214
การตลาด 35 47 82
การเลขานุการ 4 24 28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 67 187
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 13 6 19
ธุรกิจค้าปลีก 4 10 14
การโรงแรม 13 95 108
รวม 214 438 652