ข้อมูลนักศึกษา ปริญญาตรี ปี2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปริญญาตรี ปี2
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 3 15 18
การโรงแรม 9 14 23
รวม 12 29 41