ข้อมูลนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. 2
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 30 164 194
การตลาด 27 56 83
การเลขานุการ 3 20 23
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 53 173
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 43 16 59
ธุรกิจค้าปลีก 15 7 22
การโรงแรม 23 96 119
รวม 261 412 673