ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ