ปรัชญาวิทยาลัย 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

 

อัตลักษณ์ Identity

เก่ง ดี มีอาชีพ

Smart dynamic and innovative 

เอกลักษณ์ Characteristic

วิชาชีพดี ภาคียอมรับ

Career driven individuals, highly sought after by companies

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

Moral identity of Chetupon Commercial College.

- ความรับผิดชอบ / Responsibility

- ความมีระเบียบ / Discipline

- จิตสาธารณะ / Public Mind 

คุณธรรมในทุกที่ ความดีในทุกเวลา

The virtues in anywhere.

All time in goodness.