ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
ชั้นปี ชาย หญิง รวม
ปวช.1 351 495 846
ปวช.2 261 412 673
ปวช.3 214 438 652
ปวส.1 152 216 368
ปวส.2 99 167 266
ป.ตรี ปี1 16 33 44
ป.ตรี ปี2 12 29 41