พันธกิจ Mission


1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะฝีมือ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิต


2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


4. พัฒนาคุณภาพทรัพยากรที่ส่งเสริมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


5. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม