วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งผลิตนักธุรกิจและบริการคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล

To Produce and Develop Manpower’s Vocational Competencies to International Standards