วิสัยทัศน์ Vision

สถาบันการศึกษาวิชาชีพสมรรถนะสูง มุ่งผลิตนักธุรกิจและบริการคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล

high competency education institute aims at producing qualified business-persons at international