ข้อมูลนักศึกษา ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวส. 2
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 16 78 94
การตลาด 29 48 77
การเลขานุการ 1 6 7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 8 46
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก - - -
ธุรกิจค้าปลีก 10 5 15
การโรงแรม 5 22 27
รวม 99 167 266