ข้อมูลนักเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. 1
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
การบัญชี 34 175 209
การตลาด 50 80 130
การเลขานุการ 7 30 37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 136 66 202
คอมพิวเตอร์กราฟิก 64 38 102
ธุรกิจค้าปลีก 15 13 28
การโรงแรม 45 93 138
รวม 351 495 846