ฝ่ายบริหารทรัพยากร


งานบริหารงานทั่วไป


งานบุคลากร


งานการเงิน


งานบัญชี


งานพัสดุ


งานอาคารสถานที่


งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์