ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์