ฝ่ายวิชาการ


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 


งานวัดผลและประเมินผล


งานวิทยบริการและห้องสมุด


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


งานสื่อการเรียนการสอน