ฝ่ายวิชาการ


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 


งานวัดผลและประเมินผล


งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน