ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน