ข้อมูลอาคารสถานที่

  • ข้อมูลพื้นที่และอาคาร   

ตารางการใช้ห้อง        

  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559    
  • ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558