ข้อมูลอาคารสถานที่

  • ข้อมูลพื้นที่และอาคาร   

ตารางการใช้ห้อง        

  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 NEW
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • ตารางสอนอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561