• ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2553  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2555  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559   
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560   
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561   
  • ข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562