ข้อมูลงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ

 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  PDF   !!! NEW !!! 
 เอกสาร 
 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  PDF 

แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน)

 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2565  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2564  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2563  PDF 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565  PDF 
 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564  PDF 
 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  PDF 

ปฏิทินปฏิบัติงาน

รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฎิบัติราชการ