💰 รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง

📣 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม และอาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/10/2565)  NEW 


📣 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/10/2565)  NEW 


📣 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) (02/08/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตจัดจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Express ครั้งที่ 2 (01/07/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตจัดจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Express ครั้งที่ 1 (29/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน (10/06/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (08/05/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (18/03/2565)


📣 เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (9/12/2564)


📣 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องควบคุมพร้อมระบบมัลติเดียแบบทัชสรีน (8/12/2564)


📣 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Stem Active Learning Center (7/12/2564)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/11/2564)


📣 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม และอาคาร 5 ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประจำปีงบประมาณ 2565 (27/10/2564)


📣 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม และอาคาร 5 ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (14/10/2564)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม และอาคาร 5 ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (12/10/2564)


📣  เรื่อง ตัวอย่างและแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (11/10/2564)

  1.  ขั้นตอนที่ผู้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
  2.  ตัวอย่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
  3.  แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

📣 เรื่อง  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ  (19/3/2564)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสร้างApplication เพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (09/11/2563)


📣 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม (23/09/2563)


📣 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปกิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟก 632 (18/09/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และอาคาร 5 (16/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดจ้าง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด (15/09/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก (08/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกห้อง 632 (02/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องเรียนเสมือนออนไลน์ (Virtual Online Classroom) (02/07/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ (18/03/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ (05/02/2563)