💰 รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง

📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ  (19/3/2564)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสร้างApplication เพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (09/11/2563)


📣 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม (23/09/2563)


📣 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปกิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟก 632 (18/09/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และอาคาร 5 (16/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดจ้าง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด (15/09/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก (08/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกห้อง 632 (02/09/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องเรียนเสมือนออนไลน์ (Virtual Online Classroom) (02/07/2563)


📣 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ (18/03/2563)


📣 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ (05/02/2563)