📰 ข่าวประกาศ

mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิก (04/01/2564)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักการตลาด (30200-1002) โดยใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการ การเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ในภาคเรียนที่ /2563  คลิก (25/12/2563)


mail ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ Google Classroom ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ สาขาการตลาด คลิก (08/12/2563)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบรรจุภัณฑ์ (2202-2104) โดยใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (08/12/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง คลิก (02/12/2563)


mail ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง คลิก (02/12/2563)


mail ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (26/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกการตลาด สาขาธุรกิจค้าปลีก 1.1 และแผนกวิชาการเลขานุการ 1.1 คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw วิชาการบัญชีสินค้า และระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (รหัส 30200-1001) คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะด้านความคิดความเข้าใจเรื่องกระบวนการขาย คลิก (25/11/2563)


mail ประกาศ เรื่องการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชีโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คลิก (16/11/2563)


mail ประกาศ บทคัดย่อ รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อลักษณะการใช้สื่่อ คลิก (13/11/2563)


mail ประกาศ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 โดยการนั่งสมาธิ คลิก (10/11/2563)


mail ประกาศ วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน คลิก (09/11/2563)


mail ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสำหรับผู้กู้ กยศ.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 คลิก (04/11/2563)