📰 ข่าวประกาศ

📣 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (08/05/2565)  NEW 


📣 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) จำนวน 1 งาน คลิก (6/05/2565) 


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 3 อัตรา คลิก (28/04/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก (12/04/2565)

📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก (31/03/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก (1/03/2565)


📣 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก (25/03/2565) 


📣 ประกาศ ประกวด ราคาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก (10/03/2565) 


📣 ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิก (27/01/2565) 


📣 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา คลิก (18/01/2565) NEW


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Stem Active Learning Center จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2565 คลิก (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมแบบทัชสกรีน คลิก (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก (21/12/2564)


📣 New ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน STEM Active Learning Center คลิก (16/12/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (14/06/2564)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (16/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (11/03/2564 ถึง 31/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง คลิก (02/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง คลิก (02/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (26/11/2563)


🔽 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสำหรับผู้กู้ กยศ.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 คลิก (04/11/2563)